Vážení rodiče, prosíme vás , abyste vytiskli, vyplnili a podepsali níže uvedené prohlášení, které je potřebné pro zápis vašeho děťátka do matriky (stanoveno §16 zákona o matrikách č.301/2000 Sb.). Do matriční knihy lze zapsat 1, případně 2 jména. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá, domácká a ani jméno, které již užívá žijící sourozenec.

SVOBODNÉ a ROZVEDENÉ ŽENY mají možnost dostavit se na kterýkoliv matriční úřad ještě před porodem a spolu s partnerem mohou protokolárně určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením, což je výhodnější, než uznání otcovství až po narození dítěte. Potřebné doklady:

  1. těhotenský průkaz
  2. občanské průkazy obou partnerů
  3. u rozvedených žen - rozvodový rozsudek s razítkem o nabití právní moci.

PROHLÁŠENÍ

Souhlasíme s poskytnutím rodného čísla našeho dítěte porodnici.
Pro své dítě volíme jméno - jména:

Chlapec ................................................. Děvče .................................................
Podpis otce ........................................... Podpis matky .....................................
Rodné číslo otce ................................... Rodné číslo matky .............................
OP otce ................................................. OP matky ...........................................